Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec

tel.: 48 664 80 30 fax: 48 664 80 31
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Grójecki
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Aktywizacja osób do 30. roku życia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

0pfaPW3x8f1dF-QJUy45plZ_NLGxv4rutI-kZRvOPidcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

AVCtM8WQmDbXhYUeqKJfHlszADvPQxZMClo7XhxhjrJcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

IfbcKUuaOVVzIbY-accMUWYpuj4PQ3Wma4jQlUSmlV9crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

iahUc5Bp9zfBB5G3yq5dwnpt994lByVAPZKmG6HGW-5crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

Ks-AfYaXIEp_qHUsdN0etwIPql6kSAp60ckSYQ91yD9crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

dsDCN-GMESfuDrBXiRsKSIyvjSL7NkEU6QvALalMIwVcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

tNcwWwX2MBDhuF4tc_Y5iC5L2Y1Ri4cprISsZkhFpW9crTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

KI1gXgHWFwlMU7d811XsQSJftxYmDnv0eYSHfc6Z-ENcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

FYt183TjvrUBxkZkm22ewQB3oj5fFXYjvPwbsApSOJtcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

Aktywizacja osób do 30. roku życia

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30. roku życia, możesz skorzystać z dodatkowych instrumentów rynku pracy w postaci bonów.

1. Bon szkoleniowy  dla osoby bezrobotnej  do 30 roku życia

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, chcesz uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, Powiatowy Urząd Pracy może na Twój wniosek przyznać Ci bon szkoleniowy.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
  • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Aby otrzymać bon szkoleniowy musisz spełniać poniższe kryteria:

 • nie znalazłaś/eś lub nie otrzymałaś/eś w Powiatowym Urzędzie Pracy oferty odpowiedniej pracy,
 • masz kwalifikacje i umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • szkolenie zwiększy Twoje szanse na znalezienie pracy;
 • wybrane przez Ciebie szkolenie zostało uwzględnione w Indywidualnym Planie Działania.

Bon szkoleniowy jest przyznawany na Twój pisemny wniosek. Wniosek musi zawierać uzasadnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczniesz własną działalność gospodarczą.

Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.

Możesz wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100% przeciętnego wynagrodzenia, ale wówczas będziesz zobowiązana/ny do uregulowania pozostałej należności z własnych środków.

Termin realizacji bonu szkoleniowego określi Powiatowy Urząd Pracy.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu, ul. Laskowa 4a,  05-600 Grójec – sala obsługi, stanowiska 1-9  (godz. przyjęć interesantów 7.30 – 14.30).


2. Bon na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawców gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, której powiatowy urząd pracy przyzna przedmiotowy bon.

Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie indywidualnego planu działania, a jego realizacja następuje na podstawie umowy zawieranej przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu z pracodawcą. Bon posiada termin ważności, który zostaje określony przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres co najmniej 18 miesięcy. Refundacja przyznawana jest na okres 12 miesięcy w wysokości kwoty zasiłku, a pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez łączny okres 18 miesięcy skutkuje zwrotem:

·         kwoty otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub

·         kwoty ustalonej proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu , ul. Laskowa 4a,  05-600 Grójec – sala obsługi, stanowiska 1-9  (godz. przyjęć interesantów 7.30 – 14.30).


3. Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

a) za ich wykonywanie będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,

b) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

c) będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy po uprzednim złożeniu przez osobę bezrobotną wniosku, w wysokości w niej określonej, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęciem działalności gospodarczej.

Osoba bezrobotna po otrzymaniu bonu jest obowiązana w terminie:

1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w lit. b;

2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w lit. b;

3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu, o których mowa w:

· pkt 1 i 2  –  kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu;

· pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

 

4. Bon stażowy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

·  adresowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia,

·  umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie skierowania na staż w celu nabycia umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy,

·  stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy,

·  organizator stażu, który zatrudni osobę bezrobotną po zakończonym okresie odbywania stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy otrzyma premię, która stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego osoba bezrobotna może uzyskać sfinansowanie:

· kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach łącznie ze stypendium;

· kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Warunkiem zorganizowania stażu odbywanego w ramach bonu stażowego jest złożenie przez organizatora wniosku, którego druk dostępny jest na stronie internetowej PUP: www.pupgrojec.pl oraz w siedzibie Urzędu Pracy.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu, ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec - sala obsługi, stanowiska 1-9  (godz. przyjęć interesantów 7.30 – 14.30).Utworzono: 2014-11-20 12:14 | Redagował: Administrator PUP Grójec 2014-11-20 12:52
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5094
 • 6sh2iPl4KTE0zJapbQPZRFbsDRR48lUQ9H5Uaz1NDsM

 • Fre4hbBAnaKzEqvmxqvbNQ1qbF0RMoNFU7G4RVLBdgE

 • QhrzGv-UHiPi39GmbBI8YA-O4cM8GEY1m2EG7lr9niU

 • jminL6vNPETv-3ey6rI-LV-p3HnDOKYqwu9IKw_63p8

 • GXDkJse8PJ7GSlWNsSsfVsNDoZ-lqhqW7QV-bwetQs0

 • G2ZW07H8nACtEeuA42m2jlAb5bKpGwAwXLxPllRYhUY

 • fNHflI-H8LxjrDg4cduXjxv_ELUCmi-6k2hEWSTeV58

 • uYDDSUXfgH5O69iLZN1efYmsqm7RUXhXPv0kyjJ3C6E

 • ZKwTxLgLpn0BZYHM78cVwMoIYhvOGATZBcYSgL8T04Y

 • 5q3DnawuTRPoMmJWjzKnM7A_o11I18qWki0AOnSUllZcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • FT7A8gRqBPWihY54qVccK9ivm6VtWwj15s6J4jGuG1VcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • CUeOMovUsXUUxktrgkcRo0TJlzbT35Z3cS-gJx_IQNFcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • r6HJ-Z5LFLMblf79h43tQjmBN5eqkgbmeofxDv2AoEJcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • GOPYPboSnX0C3sv71cRvfth8OWVpw1IPrTHlr65OqbhcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • pX7CbrBTsZIG4c4uBi-iTNVV1LR4DKfCiX_5t2LaV-NcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • cy6xWwy-5JCn9_zuH2jc5C2D7IMxS6VhyPy-xUAMofRcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • MgWn331HHUNysVwSZRoNHG7dUfIrIR0D25Ux1_N8P3pcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • PC_rGx66yRQzjVaUzRHNrOhr7AuwagYPWSzGU1f4_adcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • L4mtmyXF82bUCdG0p5lnwH2a8lEbh4SsSJ-obrrs7ppcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

 • Zo8iVVU5HRbmuWmlrTSUwSWjaJBhiWz1_4msSvoT2NxcrTuM6xzAf3rnbAARTyrpgAr6nEbCXNhDI8xk4PufoQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl