Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec

tel.: 48 664 80 30 fax: 48 664 80 31
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Grójecki
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Świadczenie aktywizacyjne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

0eGtNd9Kn2uqhlrHSh4R-_8GShIIlSi7omuPJU-tlk90hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

hEXjeQzTH42W3WbnVW9BzVbJFZrOOIvWTXK-8vyCOrp0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

Gnb2vpTDgWeDbYzXedWlAnrGtpOWaHy5yvwHNk7ZK-Z0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

FlJz6iRnlnyGXF9TeBMalf4d1_89nm3Z8jjVucrHw7Z0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

lH4bz-3CIRYSqoeZNk3Qgle-6N6wKQWnyoNNLD5Tzn90hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

jKCeyLrB893FS7tZaw71A-oIU6HxiEq8LI701ZqRTJp0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

cR0zeJ7MPGbNycR24zuolIkntFeu1-bbbCbM6ERDBQ10hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

rFlquQ19aqY5cdzs1QmN5PQJ9mGVy7JKEmuR8Y5K3T90hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

kz5RuWgd6rppdqrJv1Sd0L-IKnkOeXR4NwuPr96cgMF0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne – może zostać przyznane pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną.

Osobami kierowanymi w ramach świadczenia aktywizacyjnego będą osoby bezrobotne powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub osoby bezrobotne sprawujące opiekę nad osobą zależną, które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotne zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

· 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego, albo

· 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia  za pracę    miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 9 miesięcy.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia  w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.
Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Zatrudnienie bezrobotnych w ramach świadczenia aktywizacyjnego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu z pracodawcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę pisemnego wniosku, którego druk dostępny jest na stronie internetowej PUP: www.pupgrojec.pl oraz w siedzibie Urzędu Pracy. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu, ul. Laskowa 4a,  05-600 Grójec – sala obsługi, stanowiska 1-9  (godz. przyjęć interesantów 7.30 – 14.30).

Utworzono: 2014-11-20 13:17 | Redagował: Administrator PUP Grójec 2014-11-20 13:18
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2791
 • -4tt1cDMz73sLewwQAB1-jxkEfrP2p-098jJG4gbEC_PF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • AeYx7TBXjBq44yuMA2-ec_VPXvZl47sHxmrN2AHFkuvPF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • 40xi271zekyDNXRBbyza4x7r1LV7hhrOFBEYx3sIvC_PF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • JqtSLQ5z0TX9muQBGYZh8WBGpckkJJmVZ4-fsWXxYwLPF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • UmF5pUdNxFvXFSYTxNl7koD-WC3Kq4GOdCZsKGLRqcjPF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • aSeiBJQBGMm5S7ru37WVR0i4Sngi-WixVBM8aYJ63kbPF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • MjDz3dhFwz6uk8O-0e-l1VX9B1w1T-g6dYkQCS_KFxDPF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • NnNomlm3FDR5GDGRgMfnPVV031cC1giAaz_p5Ocq0yXPF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • madaBEfkNfVeHdx4Z1v8gFVY38rEdx_k2SD70Rq8u63PF6D4epm9C41ZthTZXiqElGIbovf_SxijvjEplEf-_w

 • 9-wa3tlqXoeowXefhM7BN20R90Rt3dXKQrKhcHA7zkN0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • PV1zeqYOHxPCoI695gYOMd4TYtromGnXKBhK6U8vcJt0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • wgSnIFaQ4k7Dw2j_FIyCuM_zBcxnlZiCazVhhMw4Ht90hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • 2QuifUcMH8qmSNV42B5IcRoztMWln2aHC2bn7irA0p10hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • 4RrEKTQqWCE5n4DwVQ9oQRAnqooFcki92eTddIthqfx0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • MfstkfmRUTf-xTY0JTr3fzvZ7oEopFoiPu8XLpeKQNB0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • y709z0XYh8ec3JI_GJ4FZ-VoaIBpX9JCaGtpAB8BSc90hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • UGySE4AarPcB5Lyef65ilqq2uRv9F4swz6MdalmbA5t0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • OFqseO9NA_5luPBcrkhmKSP5s3qBDdCx1fPLZN-4_MJ0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • KggfI1in5wpJN8i_bzB9IE8TWb5Quwww0DNmfx_7OBx0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

 • 9qjUU6BMZJ6NewAk-Bk1Y91pPqVTAvAbHfXlCooLw7l0hs73TadvK5SZVnyPLps7ZmLYUGWQZPEkZltbyJRnBA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl